De Gym van Studelta

Gaat een pionier in jouw organisatie aan de slag? Dan volgt de pionier gelijktijdig een trainingsprogramma in onze Gym. Daar heeft niet alleen de pionier baat bij, maar jouw organisatie ook. In de Gym ontwikkelt de pionier zich namelijk van een starter tot een effectieve professional.

Wat gaat de pionier doen?
Het trainingsprogramma bestaat uit een ontdekkingstrack van 6 maanden en twee focustracks in de 6 maanden daarna. Ook volgt een pionier kennis- of vaardigheidstrainingen en 1 op 1 coachingsgesprekken, afhankelijk van de leerwensen. Het programma duurt 1 jaar.

 • De pionier gaat aan de slag met de thema’s zelfbewustzijn & persoonlijk leiderschap, omgevingsbewustzijn en habits.
 • Er wordt aandacht besteed aan de fysieke, mentale, emotionele en spirituele conditie.

Wat levert het jouw organisatie op?
Aan het einde van ons trainingsprogramma hebben pioniers hun effectiviteit vergroot doordat ze persoonlijk leiderschap tonen en hun verantwoordelijkheid durven nemen. Ze zijn vanuit hun eigen persoonlijkheid en drijfveren effectiever in voelen, denken en doen. Hierdoor zijn ze zelfverzekerder en hebben ze meer impact in jouw organisatie. Wil je meer weten over ons trainingsprogramma? Neem dan contact op met Nina of Frank.  

Dromen
 • Ontdekkingstrack
 • Focustracks
 • Extra workouts
 • Inspiratiedagen

Persoonlijke ontwikkeling

Pioniers volgen dit programma van één jaar waarin ze zich focussen op zichzelf, op anderen zoals hun collega’s en hun onderlinge interactie. In de eerste zes maanden doorlopen ze de ontdekkingstrack, een vast programma. Vervolgens kiezen pioniers samen met jou welke twee focustracks ze in de tweede zes maanden gaan volgen. Op deze manier ontwikkelen pioniers zich op zo’n manier die bij henzelf en jouw organisatie past.

Pioniers gaan tijdens de trainingen aan de slag met hun gedrag, gedachten en gevoel. Ze gaan proberen en oefenen, waardoor de pioniers nieuwe ervaringen opdoen. Dit alles kan vertaald worden naar de praktijk, waardoor de focus op de output ligt. Na elke trainingsdag formuleren ze namelijk één of meerdere concrete opdrachten die ze gaan uitvoeren op hun werk, op deze opdrachten worden ze tussen de trainingsdagen ook individueel gecoacht.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Tracks

De pioniers volgen een vast ontdekkingstrack, waarna zij de mogelijkheid hebben om twee verschillende focustracks te kiezen. Tussen de trainingsdagen door gaan ze aan de slag met concrete opdrachten in jouw organisatie. Hierop worden ze individueel gecoacht door onze trainers. 

Ontdekkingstrack

Ontdekkingstrack

Pioniers hebben door de ontdekkingstrack een stevig fundament voor hun rol van effectieve professional. Ze gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen die ze met jou hebben afgestemd en volgen één groepstraining per maand met maximaal 15 andere pioniers.

Na zes maanden heeft een pionier het volgende bereikt en levert dit jouw organisatie het volgende op:

 • Pioniers kennen zichzelf beter en hebben meer zelfvertrouwen, ze ervaren meer tevredenheid en ze zijn zich meer bewust van (hun eigen) geluk.
 • Pioniers ondernemen meer actie in jouw organisatie, spreken zich meer uit en maken makkelijker keuzes.
 • Pioniers reflecteren vaker op zichzelf en anderen, zullen vaker om feedback vragen en zullen zelf ook hun feedback geven.
 • Pioniers werken effectiever samen met jou en je andere collega’s doordat ze weten hoe ze op jullie moeten afstemmen.
 • Pioniers hebben een netwerk opgebouwd met Studelta, mede-pioniers en trainers waar ze altijd op kunnen terugvallen.
 • Pioniers weten wat ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling zodat ze met jou kunnen beslissen welke focustracks ze vervolgens gaan volgen.

Focustracks

De focustrack is een verdieping op de Ontdekkingstrack en kenmerkt zich door een hogere intensiteit op de trainingsdagen en meer/uitgebreidere tussentijdse opdrachten.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Nina van Kersbergen.

Trainingen

De focustrack wordt gevolgd in een groep van maximaal 12 personen. Tussendoor is er ruimte voor individuele coaching, op basis van de individuele leerbehoefte.

Kwetsbaarheid & Zelfcompassie

Kwetsbaarheid & Zelfcompassie

Tijdens deze focustrack onderzoeken de pioniers het thema kwetsbaarheid onderzoeken. Waarin voel je je sterk en waarin twijfel je aan jezelf? Hoe ga je hier mee om, zowel in je werk als buiten je werk?

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier wordt zich bewust van zijn zelfbeeld en verwachtingen, normen en patronen en hoe die zijn werk beïnvloeden.

 • De pionier leert hoe je autonomie kunt versterken waardoor je rust en zelfvertrouwen toenemen.

 • De pionier leert meer waardering te hebben voor zijn eigen kwaliteiten.

 • De pionier leert hoe je effectief kunt omgaan met het maken van fouten en het ervaren van teleurstelling.

 • De pionier leert hoe je je behoeften kunt aangeven en uitspreken.

 • De pionier leert grenzen aan te geven.


Dynamiek & Samenwerken

Samenwerken & Groepsdynamica

Tijdens deze focustrack krijgt de pionier inzicht in de verschillende rollen die je kunt aannemen en welke  bewegingen je in je organisatie kunt maken.

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier krijgt op ‘ik-niveau’ meer inzicht in zijn rol en plek binnen het team, qua talenten en uitdagingen.

 • De pionier wordt zich bewust van het belang van diversiteit in een team en leert hoe je kunt samenwerken als je verschillend bent.

 • Op organisatieniveau kijkt de pionier naar het ontstaan van een organisatie en de organisatiecultuur. De pionier ontwikkelt organisatiesensitiviteit zonder eigenheid te verliezen.

 • De pionier krijgt inzicht in waar hij naar toe wil bewegen in het team en de organisatie en krijgt hiervoor handvatten aangereikt.

 • De pionier krijgt inzicht in teamontwikkeling en teamvolwassenheidsfases en in hoe je nieuwe teams kunt vormen.

 • De pionier leert werken volgens theorieën als Vijf kenmerken van Goede Teams (Lencioni) en methodes als Systemisch werken.


Ontspannen op je werk

Ontspannen op je werk

Deze focustrack geeft pioniers concrete handvatten om om te kunnen gaan met stress op werk. Pioniers worden zich bewust van hun eigen lijf, gedachten- en gedragspatronen en hoe ze reageren op druk en stress.  Ook preventie vormt onderdeel van deze focustrack: hoe voorkom je een te hoge werkdruk?

Wat levert deze focustrack de pionier op:

 • De pionier leert wat stress oproept en hoe je hier mee om kunt gaan.
 • De pionier leert zijn eigen triggers herkennen zodat er adequaat op gereageerd kan worden.

 • De pionier krijgt inzicht in zijn eigen draagkracht en draaglast.

 • De pionier leert prioriteiten stellen & keuzes maken.

 • De pionier leert oefenen met ontspannen door mindfulness & ademhalingstechnieken.


Trainingen

Van professionals verwacht jij dat ze bepaalde vaardigheden beheersen. Daarom volgen pioniers naast de ontdekkingstrack en focustracks ook praktische vaardigheidstrainingen: extra workouts. Het doel van deze trainingen is dat pioniers concrete vaardigheden en technieken leren kennen en toepassen die ze effectiever maakt in hun professionele rol bij jouw organisatie.

De vaardigheidstrainingen zijn interactief, pioniers geven van te voren aan wat hun leerbehoefte is en leveren een praktijkcasus aan. Pioniers beslissen in afstemming met jou welke vaardigheidstraining ze volgen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Frank Wienen.

Vaardigheidstrainingen

Elk kwartaal vinden er twee vaardigheidstrainingen plaats. 

Verandering & Weerstand

Verandering & Weerstand

In elke (organisatie)context krijg je te maken met veranderingen, hoe ga je hier mee om? En wat doe je met de weerstand die dit oproept, bij jezelf en anderen? In deze training krijgen pioniers inzicht in hoe veranderinsprocessen werken en hoe zij kunnen omgaan met de ontstane weerstand.

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers kennen verschillende modellen over veranderingsprocessen die zij kunnen vertalen naar de praktijk.
 • Pioniers weten welke acties zij kunnen inzetten om verandering te realiseren.
 • Pioniers herkennen weerstand bij zichzelf en anderen en zij hebben concrete methoden gekregen hoe hiermee om te gaan.

Projectmanagement

Projectmanagement

Binnen elke organisatie lopen er vaak wel een of meerdere projecten. Pioniers leren hoe ze deze projecten zo succesvol mogelijk laten zijn. Ze leren structuur uit verschillende theorieën, tegelijk komt de zin en onzin uit de praktijk ook voorbij. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten waar een goed projectplan aan voldoet zodat zij deze zelf kunnen gaan maken.
 • Pioniers hebben verschillende tools gekregen die hen helpen om prioriteiten te stellen.
 • Pioniers ervaren hoe belangrijk het is om af te stemmen en samen te werken om een project succesvol te laten zijn.
 • Pioniers weten hoe projecten en veranderingen aan elkaar verbonden zijn

Onderhandelen in zakelijke gesprekken

Onderhandelen in zakelijke gesprekken 

Hoe voer je zakelijke gesprekken, bijvoorbeeld als je gaat onderhandelen? Hoe ga je om met verschillen met je gesprekspartners, bijvoorbeeld in hiërarchie, kennis of ervaring? Met deze vragen gaan de pioniers tijdens deze training aan de slag. Ze maken kennis met verschillende onderhandelingsstijlen en -methoden.

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • De pionier leert en ervaart hoe verschillende manieren van gesprekken voeren en onderhandelen werken.

 • De pionier ontdekt wat goed werkt voor hem of haar persoonlijk.

 • De pionier oefent met nieuw gedrag in interactie met anderen.


Spreken voor groepen

Spreken voor groepen

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap van jouw verhaal op de juiste manier bij de luisteraar overkomt? En hoe doe je dat in een professionele context? Wat vertel je wel en niet, wat laat je wel en niet zien van jezelf en hoe maak je contact? Deze thema’s komen aan bod tijdens deze vaardigheidstraining. 

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • De pionier leert en ervaart hoe je stem en lichaam kunt gebruiken tijdens het spreken.

 • De pionier leert hoe je een verhaal opbouwt, met een opening, een middenstuk en een afsluiting.

 • De pionier leert zijn of haar sterke punten als het gaat om spreken voor een groep en oefent met lastigere of spannendere dingen.


Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Bouwen aan werkgeluk van jezelf & organisaties

Werkgeluk is een van de centrale thema's bij Studelta en in onze overtuiging zou dit voor iedereen kunnen (en dus niet moeten) zijn. Tijdens deze training krijgen pioniers inzicht in wat we verstaan onder werkgeluk, hoe je werkgeluk bij jezelf kunt beïnvloeden en hoe je kunt (mee)bouwen aan een cultuur van werkgeluk bij organisaties, zoals bijvoorbeeld de huidige opdrachtgever. De pioniers leren over de verschillende dimensies van werkgeluk en worden gelijk uitgedaagd dit in praktijk te brengen. Als pionier kom je nieuw in een organisatie, wat je ruimte geeft om initiatief te nemen en iets nieuws in te brengen. De pioniers krijgen praktische tips om hier optimaal gebruik van te maken!

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers krijgen kennis over verschillende dimensies van werkgeluk.
 • Pioniers krijgen (meer) inzicht in de relatie tussen werkgeluk en presteren.
 • Pioniers gaan oefenen met methodes om hun eigen werkgeluk en dat van anderen te verhogen.
 • Pioniers krijgen praktische handvatten om een cultuur van werkgeluk in een team te creëren. 
 • Pioniers leren en oefenen met het vormgeven van hun eigen leiderschap op werkgeluk (positief leiderschap).

De kunst van conflict

De kunst van conflict

Conflict: de één steekt zijn kop in het zand zodra iemand zijn stem verheft, de ander gaat met gestrekt been elke discussie in. En daartussen? Een palet aan mogelijkheden.

Deze training laat de pionier op interactieve, speelse en onderbouwde wijze kennismaken met hoe hij of zij zelf omgaat met conflict. Het doel van de training is om de pionier aan te moedigen te verkennen wat conflict bij hem of haar teweegbrengt en ook te kijken naar wat er uit conflict juist kan ontstaan. In de training reiken we de pionier tools aan zodat hij of zij conflicten anders zou kunnen benaderen. Deze training gaat niet zozeer over conflictoplossing of conflicthanteringsstijlen, maar veel meer over het begrijpen van, en het op een andere manier benaderen van conflict. Bij-effect is vaak wel dat door die inzichten het proces van conflictoplossing of -aanpak verandert.

Wat heeft de pionier aan deze vaardigheidstraining?

 • De pionier doet kennis op over conflict in het algemeen, en leert die kennis toe te passen op conflicten.
 • De pionier leert meer over wat conflict voor hem of haar is, hoe zijn of haar eigen reactie op conflict eruit ziet, en wat het effect daarvan is op het proces van conflict.

Trainers: Marieke Galesloot & Nina Blussé


Design Thinking

Design Thinking

Design thinking is een term die we steeds vaker horen langskomen. Maar wat is het eigenlijk? En hoe doe je het? En waar komt het vandaan?

In deze training zullen we de achtergrond en theorie van Design Thinking doorlopen, maar vooral veel aan de slag gaan met tools uit het werkveld. Design Thinking heeft als ultieme doel in alles wat je doet de gebruiker centraal te stellen en processen op een ontwerpende manier aan te pakken. Dit betekent in de kern dat je anders moet gaan denken. Voorbeelden hiervan zijn meer kansgericht in projecten staan, anders leren luisteren naar collega’s en gebruikers, creatieve tools inzetten, en kwetsbaar durven zijn in omgevingen waar dat niet altijd gewoon is.

Wat heeft de pionier aan deze vaardigheidstraining?

 • De pionier weet beter wat Design Thinking is en waar het vandaan komt.
 • De pionier heeft diverse breed inzetbare tools van Design Thinking verkend en hier ook de eerste ervaringen mee opgedaan.
 • De pionier ontdekt hoe je zelf meer als Design Thinker in het leven kunt staan.

Trainer: Jens Gijbels (Fundamentals Acadamy)


Maak slapende ideeën wakker

Maak slapende ideeën wakker

We hebben allemaal slapende ideeën: toekomstdromen die ons bijblijven maar die spannend zijn om over te praten. Soms zijn deze dromen nog vaag en wollig, waardoor ze in je hoofd blijven hangen en niet vertaald kunnen worden naar actie(s). Wat gebeurt er als je volop je eigen verbeeldingskracht gebruikt om jouw slapende idee zichtbaar te maken?

Een slapend idee is geen concept, eerder een glashelder beeld van jouw ideale werkomgeving & -cultuur en de rol die jij daarin wil vervullen. Hier samen de aandacht op richten vergt lef én zet iets nieuws in beweging. Iets dat precies bij jou past. Tijdens de training kan de pionier ervaren hoe het is als dit idee stap voor stap uit je hoofd, in je handen en in beweging komt. Zo wordt concreet hoe de pionier nu al, mede in zijn of haar huidige werk, in kleine stappen vorm kan geven aan een idee – en op die manier in de toekomst waarheid kan worden.

Wat heeft de pionier aan deze vaardigheidstraining?

 • De pionier krijgt een helder beeld van wat hij of zij in de toekomst wil in werk.
 • De pionier verwoordt zijn of haar missie.
 • De pionier krijgt handvatten voor het creëren van een tastbare mijlpaal.
 • De pionier krijgt inzicht in de verschillende dimensies die van belang zijn bij het behalen van zijn of haar droom
 • De pionier ervaart de kracht én kwetsbaarheid van het delen van zijn of haar idee.
 • Het idee van de pionier is gesterkt door de reflectie van anderen.

Trainer: Anne Vries (Idefix)


Lean

Lean

Wat is Lean en hoe werkt het? In deze twee trainingen krijgen de pioniers inzicht in het concept Lean en hoe zij dit kunnen inzetten in hun werk. Het is een interactieve trainingen met concrete handvatten die zij de volgende dag al kunnen gaan toepassen!

Wat levert deze vaardigheidstraining hen op?

 • Pioniers weten wat Lean is, wat de ideeën er achter zijn en hoe het ingezet kan worden.
 • Pioniers kennen verschillende klant-, proces-, performance-, organisatie- en gedrag & cultuurmethoden en zij kunnen deze gaan toepassen op hun werk.

Functioneel beheer & BiSL (3 opeenvolgende trainingen)

Functioneel Beheer & de BiSL methodiek (3 opeenvolgende trainingen)

Deze 3-daagse training leert de pionier de basis van Functioneel Beheer & de BiSL methodiek. Naast de methodieken wordt er ook stilgestaan bij inrichting, sturing, cultuur en anders denken. Door het gebruiken van veel voorbeelden en oefeningen wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt en kan de pionier zelf ook oefenen. De pionier wordt zich bewust van zijn of haar rol en directe omgeving en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Wat heeft de pionier aan deze vaardigheidstraining?

 • De pionier weet wat Functioneel Beheer is en waarom het er is.
 • De pionier kent de BiSL methodiek.
 • De pionier kent de Agile methodiek..
 • De pionier kan kennis over Functioneel Beheer toepassen; hij of zij is zich bewust van de klant, kan requirements opstellen,  weet hoe je kunt sturen en hoe je kunt overtuigen in je rol als Functioneel Beheerder
 • De pionier kan een BiSL certificaat halen, hiervoor moet een examen worden afgelegd.

Trainer: Taco Voorman (Ctrl-improve)


Politieke sensitiviteit - tweedaagse training voor gemeente-pioniers

Politieke sensitiviteit - tweedaagse training voor gemeente-pioniers

Werk jij bij een gemeente? Dan is deze tweedaagse training een absolute must om te volgen, ongeacht de rol die je hebt!

Tijdens de twee trainingsdagen ga je samen met allemaal andere gemeente-pioniers inzoomen op jouw rol en plek binnen de gemeentelijke context. Door een combinatie van theorieen, praktijkvoorbeelden en oefeningen krijg je meer inzicht in jouw cirkel van invloed binnen de gemeente waar je werkt. Je hebt alle ruimte je eigen actuele casussen of situaties in te brengen en de interactie tussen jou, je mede-pioniers en de trainer staat centraal!

Wat heb je aan deze vaardigheidstraining?

 • Je hebt inzicht in de rol van de ambtenaar in een politieke context.

 • Je hebt meer duidelijkheid over je rol in de samenwerking van raad, college en organisatie.

 • Je herkent verschillende type bestuurders en leert hiermee om te gaan.

 • Je hebt kennis van het politieke besluitvormingsproces.

 • Je leert vanuit procesniveau werken en om te gaan met dilemma’s.

 • Je oefent met je rol als adviseur en sparringpartner.

Wat moet je voorbereiden?

 • Hoe ervaar jij het werken bij een gemeente en waar loop je tegenaan? Lever je vragen en casussen aan zodat deze meegenomen worden in de training.

Trainer: Peter-Paul de Jong (Simons van der Wiel / Het politieke bedrijf)

Let op: aan deze training kunnen maximaal 14 pioniers deelnemen, dit gaat op volgorde van aanmelden.


Inspiratiedagen

Tijdens de Inspiratiedag staan we stil bij maatschappelijke thema's. De definitieve thema’s voor deze dagen worden bepaald aan de hand van de actualiteit. Het thema van de laatste Inspiratiedag was 'de prestatiemaatschappij'. 

Op een Pioniersdag komen alle pioniers en recente alumni bij elkaar om elkaar te prikkelen en uit te dagen om te pionieren in jouw organisatie.

Wil je meer weten? Neem contact op met Nina van Kersbergen.

Inspiratiedag: 30 maart 2018

Datum: Vrijdag 30 maart 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


Pioniersdag: 29 juni 2018

Datum: Vrijdag 29 juni 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)

Pioniersdagen staan in het teken van 'how to create a movement': we geven pioniers handvatten  om meer én effectiever te pionieren binnen hun organisatie. 

 


Inspiratiedag: 13 december 2018

Datum: donderdag 13 december 2018
Locatie: Studelta (de Gym), Johan van Hasseltweg 39 te Amsterdam (Noord)


arbeidsbemiddelaar

Iets voor jou?

Heb jij een project voor een pionier en wil je graag samen het avontuur naar werkgeluk aangaan? Of wil je meer weten van de inhoud van het programma? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Bekijk ook eens in welke segmenten wij momenteel actief zijn. 

Ik wil meer weten!