Algemene voorwaarden

Van Studelta B.V., Studelta Noord-Holland B.V., Studelta Zuid-Holland B.V. en Studelta Brabant B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1: Definities
1. Opdrachtgever: de wederpartij die met Studelta B.V., Studelta Noord-Holland B.V., Studelta Zuid-Holland B.V. en/of Studelta Brabant B.V,, hierna te noemen: Studelta, een Overeenkomst aangaat.
2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen Studelta en de Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) opdracht die uit hoofde van de Overeenkomst wordt gegeven.
3. Pionier: degene die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Studelta in opdracht van Studelta diensten bij of ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2: Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Studelta, evenals op alle door Studelta te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
2. De totstandkoming van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Opdrachtgever zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Studelta zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn.
3. Alle aanbiedingen en offertes zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde wederpartij en dienen als vertrouwelijk te worden
bestempeld. Gebruik door derden, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking is niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studelta toegestaan.

Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door aanvaarding en de schriftelijke bevestiging door beide partijen.
2. Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de Overeenkomst.
3. Mocht de Overeenkomst namens de Opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de
Opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden ware zij zelf
Opdrachtgever.
4. Studelta is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
5. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studelta is het de Opdrachtgever verboden rechten of plichten uit de
Overeenkomst aan derden over te dragen.
6. De Opdrachtgever kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de
door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. Studelta behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Studelta nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Studelta om ten opzichte van de Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.

Artikel 5: Duur Overeenkomsten
1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de in de Overeenkomst betreffende periode.
Artikel 6: Voortijdige beëindiging en wijziging
1. De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst voortijdig te beëindigen of in omvang aan te passen, mits hij Studelta uiterlijk vier weken voor de gewenste aanvangsdatum op de hoogte stelt en mits hij de hierdoor bij Studelta ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Studelta geleden verliezen, waaronder in elk geval de kosten die Studelta reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten en overige bemiddelingskosten.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Studelta zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de tussen partijen vastgelegde afspraken en procedures. Studelta bepaalt, met inachtneming van de door de Opdrachtgever gestelde eisen, zelf de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De introductie van de Pionier die de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dient te verrichten is derhalve voorbehouden aan Studelta. Bij deze keuze zal Studelta, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening trachten te houden met de door de Opdrachtgever gestelde wensen en/of eisen.
2. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie en gegevens, waarvan Studelta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Studelta worden overhandigd en verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig aan Studelta zijn verstrekt, is Studelta bevoegd en gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst onverwijld in te trekken en op te schorten. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden om de schade die Studelta dientengevolge lijdt in zijn geheel te vergoeden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studelta de Pionier andere werkzaamheden te laten verrichten dan ter uitvoering van de Overeenkomst.
4. Studelta is niet gehouden de Overeenkomst in fasen uit te voeren, tenzij partijen nadrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de Overeenkomst wel in fasen moet worden uitgevoerd, dient iedere fase als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd. Studelta is gerechtigd en bevoegd de verdere uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Studelta is gerechtigd en bevoegd, wanneer er gerede twijfel bij haar bestaat over de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, om haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst onverwijld in te trekken en op te schorten tot dat de Opdrachtgever integraal aan haar openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan dan wel genoegzame zekerheid heeft gesteld. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden om de schade die Studelta dientengevolge lijdt in zijn geheel te vergoeden.

Artikel 8: Arbeidsomstandigheden
1. Het door Studelta in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geplaatste Pionier verricht de werkzaamheden onder regie, leiding en toezicht van Studelta, tenzij dit (tijdelijk) anders wordt overeengekomen. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en het door Studelta geplaatste Pionier is uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.

Artikel 9: Honorarium
1. Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
2. De Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen tijdsbesteding c.q. projectduur en eventueel meer
gewerkte uren.
3. Indien partijen in de Overeenkomst geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
van de werkelijk door de Pionier verrichte uren aan werkzaamheden bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt alsdan berekend
volgens de op dat moment geldende gebruikelijke uurtarieven van Studelta.
4. Alle door Studelta opgegeven prijzen, daaronder onder meer begrepen het honorarium en eventuele kosten, gelden exclusief
omzetbelasting en reiskosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
5. Studelta is gerechtigd en bevoegd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Opdrachtgever
apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het
voorkomende geval zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
6. Studelta is gerechtigd en bevoegd het overeengekomen honorarium te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen
welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
7. Studelta is voorts gerechtigd en bevoegd de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate door partijen bij de totstandkoming van de Overeenkomst onvoldoende is ingeschat, dat in redelijkheid niet van Studelta mag worden verwacht dat de Overeenkomst wordt uitgevoerd tegen het door partijen in de Overeenkomst vastgelegde honorarium.

Artikel 10: Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van Studelta wordt afgeweken.
2. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Verrekening door de Opdrachtgever is slechts toegestaan indien Studelta de vordering van de Opdrachtgever schriftelijk heeft erkend.
3. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Studelta zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Studelta te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Studelta daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Studelta tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
5. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Studelta ten opzichte van de Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
6. Studelta is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel, om haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst onverwijld tijdelijk op te schorten, totdat de Opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
7. Indien Studelta genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,--, overigens ongeacht en onverminderd het recht van Studelta om hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat, wanneer Studelta in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de Opdrachtgever alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar alle door Studelta gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs waaronder onder meer advocaten, deurwaarders en accountants inbegrepen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en schade
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden van de Opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer of diens personeel.
3. Opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de Opdrachtgever of derden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door pioniers van instructies, adviezen of opdrachten van Opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen.
4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het door Opdrachtnemer gedragen eigen risico van die verzekering.
5. Indien de verzekeringsmaatschappij om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Studelta beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en berekend over maximaal de laatste drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.
6. Vergoeding van gevolgschade, daaronder onder meer begrepen omzetderving of andere bedrijfsschade, is in geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten.
7. Opdrachtnemer is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de Opdrachtgever.
8. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 5 is onder andere sprake bij extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Opdrachtnemer of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Opdrachtnemer die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
9. Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
10. Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

Artikel 12: Vrijwaringen en risico-overgangen
1. De Opdrachtgever staat er voor in, dat er op de door hem aangeleverde gegevens en materialen geen eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en overige industriële eigendomsrechten rusten die door derden kunnen worden ingeroepen om de uitvoering van de Overeenkomst tegen te gaan dan wel te beletten. De Opdrachtgever vrijwaart Studelta tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande, onverminderd het recht van Studelta om van de Opdrachtgever aanvullende schadevergoeding te vorderen.
2. De Opdrachtgever staat er voorts voor in, dat de door hem aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en defecten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever jegens Studelta volledig aansprakelijk is voor de dientengevolge door haar geleden schade.
3. Het risico van verlies of beschadiging van goederen die voorwerp zijn van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, gaan over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever zijn geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever en/of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde(n) zijn gebracht.
4. Het verzenden van gegevens en informatie via datacommunicatielijnen, zoals telefoonlijnen, kabel of draadloze verbindingen, geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van de partij die zich van die communicatiemethode bedient.
5. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Studelta niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 13: Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Studelta om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Studelta kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Studelta van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, brand, storingen in levering van energie, in- en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overlijden van het door Studelta bij de Opdrachtgever geplaatste Pioniert, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Studelta ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Studelta, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
3. Ingeval van overmacht hebben beide partijen het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de Overeenkomst zodanig dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien Studelta op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Studelta schriftelijk aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven hierop aanspraak te willen maken.

Artikel 14: Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Studelta het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling, maar is de Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Studelta te vergoeden. Deze schade zal alsdan in ieder geval het restantbedrag van de nog in rekening te brengen factuurbedragen in het kader van uitvoering van de Overeenkomst omvatten inclusief omzetbelasting, onverminderd het recht van Studelta op volledige schadevergoeding. Alsdan is de Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding en vrijwaart zij Studelta ter zake.
2. Studelta is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door
de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
e. de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
f. de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde
overgedragen;
g. Studelta in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Studelta dan wel van derden waaronder
Pioniers en andere Opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
j. de Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
3. Indien Studelta op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Studelta schriftelijk aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven hierop aanspraak te willen maken.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
1. Studelta zal, indien en voor zover het nodig en mogelijk is, haar medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de Pionier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is vastgelegd. Indien Studelta in verband hiermee een vergoeding verschuldigd wordt aan de Pionier, wordt de Opdrachtgever van rechtswege een gelijke vergoeding verschuldigd aan Studelta.
2. Alle door Studelta aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van Studelta totdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede alle vorderingen van Studelta wegens niet nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever volledig heeft voldaan.

Artikel 16: Geheimhouding
1. Studelta en de Opdrachtgever verbinden zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over de wederpartij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door deze geheimhoudingsverplichting.
2. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod verbeurt de overtredende partij aan de wederpartij een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare boete groot € 5.000,-.
3. Het is Studelta wel toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat zij samenwerkt met de Opdrachtgever, mits de goede naam van de Opdrachtgever niet in diskrediet wordt gebracht.
4. Partijen dragen er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in lid 1 omschreven wordt opgelegd aan hun werknemers of door hen ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in lid 1 bedoelde informatie. Studelta is evenwel nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever geplaatste Pionier de in lid 1 omschreven geheimhoudingsplicht schendt.
5. Het in lid 1 bepaalde blijft van kracht tot 5 jaar na de uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

Artikel 17: Rechtstreekse arbeidsverhouding
1. Het is de Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen voorts niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een Pionier door Studelta aan hem is voorgesteld c.q. geïntroduceerd en een Overeenkomst niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met het door Studelta voorgestelde c.q. geïntroduceerde Pionier.
2. Bij overtreding van het in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Studelta in ieder geval een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 25.000,-- vermeerderd met € 450,-- voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding blijft, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan Studelta van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 19: Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de
Overeenkomst.